Czym się zajmujemy

W styczniu 2014 roku w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pojawiła się nowa komórka – Sekcja ds. doradztwa metodycznego.

Do głównych zadań Sekcji ds. doradztwa metodycznego należą:

  • realizacja projektu systemowego pn. Działanie szansą na przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej;
  • udział w opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kielce na lata 2014-2020;
  • udział w pracach związanych z opracowaniem i wdrażaniem innych dokumentów strategicznych z zakresu pomocy społecznej, aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • gromadzenie danych dotyczących zjawisk społeczno-gospodarczych mających wpływ na planowanie działań pomocy społecznej;
  • prowadzenie badań i analiz zjawisk społecznych mających wpływ na realizację zadań pomocy społecznej w gminie Kielce;
  • wdrażanie i koordynowanie działań wolontaryjnych realizowanych przez Ośrodek na podstawie Programu wolontaryjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W Sekcji ds. doradztwa metodycznego zatrudnionych jest 16 pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych wykonują powyższe zadania.